Privacy Policy

[vc_column_text]VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ:

MOUNTANIA TRAVEL s.r.o.
Záhradná 333/16
058 01 Gánovce

IČO: 48 130 508
DIČ: 2120060327
IČ DPH: ————

1. Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (ktorý zastupuje pri predaji cestovnú kanceláriu organizujúcu zájazd), ktorým je MOUNTANIA TRAVEL s.r.o., so sídlom Záhradná 333/16
058 01 Gánovce, IČO: 48 130 508, DIČ: 2120060327
(ďalej len „CK“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb na internetovej stránke CK.
Kontaktné údaje:
mail: info@hikeslovakia.com
telefón: +421 915580950
poštová adresa: Mlynčeky 337, 059 76 Mlynčeky, Okres Kežmarok, Slovensko
číslo účtu pre bezhotovostné platby: Československá obchodná banka:
IBAN: SK31 7500 0000 0040 2158 3792

CK je autorizovaným predajcom zájazdov svojej CK a iných cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CK, že sú riadne poistené proti úpadku CK.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá má ďalšiu neoddeliteľnú súčasť, a to všeobecné obchodné podmienky CK organizujúcej zájazd.

2. Objednávka

Po zaslaní objednávky objednávateľom a potvrdením zo strany predajcu MOUNTANIA TRAVEL s.r.o.
sa stáva objednáka záväzná, ktorú treba následne podľa pokynov uhradiť.  CK nemá v momente objednania zájazdu zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CK si vyhradzuje právo po objednávke na úpravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise zájazdu do databázy www.hikeslovakia.com. CK si vyhradzuje právo odmietnúť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.

3. Vybavovanie objednávok

Po prijatí objednávky vykoná CK rezerváciu zájazdu.

V prípade, že to nie je možné – CK okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. Upozorňujeme, že hovory s CK môžu byť v rámci zlepšovania našich služieb monitorované.

Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď emailom, poštou, a to na náklady CK. CK informuje zákazníka do akej doby je potrebné zaslať podpísanú zmluvu späť do CK. Stornopodmienky – viď bod VII. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CK nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dojsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

4. Platba

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50% z jeho plnej ceny, následne potom 1 kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú, do plnej ceny zájazdu.

Zájazdy typu „last moment“ a zájazdy objednávané menej, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CK, prípadne po dohode priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom alebo cez paypal.

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa zmluva o obstaraní zájazdu nepovažuje za uzatvorenú a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
• poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CK hradí zákazník
• poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CK na účet CK hradí CK
• poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CK)
• poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CK bez ohľadu na príčinu
Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Poplatky za platby zo zahraničia a do zahraničia hradí vždy zákazník.

5. Cestovné doklady

Potrebné doklady – vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CK alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom (nástupom na zájazd) a napr. letenky môžu byť predané až priamo na letisku.

6. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CK oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

7. Storno podmienky

Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:
• Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.
Neskôr už podľa storno podmienok danej CK organizujúcej zájazd.

8. Reklamácie

Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, poprípade naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail info@hikeslovakia.com alebo doporučene na adresu CK. Po obdržaní je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu – CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote.

• Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.
Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektami, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.
• Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom (v destinácii v priebehu zájazdu). Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate.
• Zákazník sa zaväzuje poskytovať spoločnosti MOUNTANIA TRAVEL s.r.o.
a usporiadajúcej CK súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné, aby sa zákazník obrátil na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľa ustanovenia §12 Zákona. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Zákazník je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Zákazník je tiež oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

10. Odmietnutie zákazníka

CK si vyhradzuje právo odmietnúť zákazníka najmä v prípadoch:
• zákazník zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky (rezervácie) alebo,
• zasiela objednávky (rezervácie) s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná,
• zákazník viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie,
• zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

11. Osobné údaje

• Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb na www.hikeslovakia.com, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
• Kupujúci (zákazník) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CK spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti CK a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje CK tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na info@hikeslovakia.com a Vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.
• Prehlasujeme, že všetky Vaše údaje považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt, tak to bude iba v rámci spolupráce na činnostiach firmy MOUNTANIA TRAVEL s.r.o. za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

• Niektoré údaje budú spracované i na základe zvlášneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).
• Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvlášneho zákona.
• Vaše osobné údaje sú uložené na serveri.
• Podľa zákona máte kedykoľvek právo nás písomne žiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame.
• Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu CK zasielala správy o činnosti, ponukách a akciách CK bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

12. Záverečné ustanovenia

• Obrázky, video, mapy majú ilustračný charakter, nie sú záväzné.
• Hodnotenia („hviezdičky“) ubytovacích kapacít majú súbjektívny charakter a nemusia sa zhodovať s oficiálnou kategorizáciou ubytovacej kapacity.
• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
• Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním zájazdu.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Mgr. Maria Gyoriova
MOUNTANIA TRAVEL
info@hikeslovakia.com

Travel agency


+421 915580950[/vc_column_text]